IFRS 6

“תקן דיווח כספי בינלאומי 6 ‘חיפוש משאבים מינרליים והערכתם’ – תקן זה מפרט את הדיווח הכספי לגבי חיפוש משאבים מינרליים ,הערכתם. בנוסף, התקן עוסקה בבחינת ירידת ערך בגין נכסי חיפוש, אבל מדידה ירידת ערך תהיה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידת ערך נכסים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן