IFRS 8

\”תקן דיווח כספי בינלאומי 8 \’מגזרי פעילות\’. העיקרון המרכזי של התקן החדש הוא לספק גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות העסקיות והסביבות הכלכליות של הישות המדווחת. \”

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן