SPPI

מבחן “הקרן והריבית” (IFRS 9) – אחד משני המבחנים שיש לעמוד בהם על מנת לטפל בהשקעה במכשיר חוב לפי מודל עלות מופחתת.
התנאים החוזיים של מכשיר החוב צריכים לספק זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים, שהם רק תשלומי קרן וריבית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן