ההחלטה של רוכשי קופות הגמל וספקי האינטרנט

הכניסה של HOT לספקי האינטרנט מציבה דילמה בפני חברות שרכשו פעילות בתחום

הדו”חות השנתיים שיתפרסמו החודש צפויים לכלול את השפעת המחאה החברתית והגברת התחרות על התוצאות השוטפות. ההשפעות השליליות על העתיד צפויות להתרכז בירידות ערך של יתרות מוניטין, שנבעו מרכישות של השנים האחרונות. המוניטין הוא נכס חשבונאי בלתי מוחשי, שנוצר בצירוף עסקים ומייצג את ההפרש שבין מחיר הרכישה לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות. החשבונאות המודרנית אינה מפחיתה באופן שיטתי את המוניטין, שמייצג בדרך כלל את חלק הארי של סכום הרכישה, אך דורשת לבדוק את ירידת ערכו לפחות אחת לשנה.

אם לא די בהשפעות הכלליות, הרי שפברואר הביא עמו בשורות שליליות למוניטין של קופות הגמל ושל ספקי האינטרנט בערך מצטבר של מיליארדי שקלים. לעניין קופות הגמל, ועדת הכספים של הכנסת אישרה בפברואר את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, שלפיהן ישתנה בהדרגה שיעור דמי הניהול השנתיים המרביים בביטוחי מנהלים ביחס למוצרים חדשים בקופות גמל ובקרנות פנסיה חדשות כלליות. כך, שיעור דמי הניהול המקסימליים, שכיום הוא 2% מהצבירה, יהיה מ-2014 1.05% בלבד.

השינוי צפוי להוביל להפחתה מהותית בדמי הניהול שיגבו גופי החיסכון לטווח ארוך, ובכללם גופים שנרכשו לפני כמה שנים במחירים גבוהים על ידי חברות הביטוח בעקבות רפורמת בכר. בעקבות אישור התקנות החדשות דיווחה, למשל, כלל ביטוח על בחינת השפעתן על ערך פעילות קופות הגמל הרשום בספריה.

במקרה של ספקי האינטרנט, כניסתה הדרמטית של HOT לשירות אספקת אינטרנט מובילה בימים אלה להורדת מחירים חדה בענף. כך, ספקיות האינטרנט הקיימות סמייל 012 ונטוויז’ן, שנרכשו רק בשנה האחרונה על ידי פרטנר וסלקום בהתאמה, מציעות למנויים המבקשים להתנתק לטובת HOT הוזלות של עשרות אחוזים.

אי אפשר להשיב הפחתת ערך

בשונה מכללי החשבונאות שהם מבוססי עבר, הערכות שווי מתייחסות לעתיד, ולכן הן אינן מביאות בהכרח בחשבון את ההנחות שעליהן מבוססים הדו”חות. דוגמה לכך ניתן לראות בהשפעת השינוי בשיעור מס החברות בעקבות ועדת טרכטנברג.

בעוד מבחינה חשבונאית ההשפעה של השינוי מקבלת ביטוי רק עם השלמת החקיקה (דצמבר), כלומר בדו”חות 2011, הרי שהערכות השווי שבוצעו לצורך ירידות ערך לתום הרבעון השלישי, כמו במקרה של נייר חדרה, כבר הביאו בחשבון את עצירת מתווה ההפחתה שאושר בממשלה בסוף אוקטובר.

השאלה החשבונאית הרגישה שעומדת בימים אלה לצורך הכנת הדו”חות השנתיים של חברות שרכשו פעילות בתחומי הגמל והאינטרנט, היא האם יש להביא אותם בחשבון בבדיקת ירידת ערך המוניטין לתום 2011 – או שמדובר באירועים שיש לבחון את השפעתם רק בדו”חות הרבעון הראשון של 2012.

מדובר בקביעה קריטית שמשמעותה רישום או אי רישום של הפסדים בגובה מאות מיליוני שקלים בכל חברה. הפסדים יכולים לפגוע קשות ביכולת לחלק דיווידנדים, כמו במקרה של סלקום ופרטנר, שלחברות האם שלהן צורכי תזרים משמעותיים. מעבר לכך, במקרה של מוניטין, בשונה מנכס מזוהה כמו רכוש קבוע, אם תבוצע הפחתת ערך, ה-IFRS אינו מאפשר להשיבה בעתיד אם יחול שיפור בנסיבות. הסיבה לכך היא החשש כי לא מדובר בהשבת הנכס שנפגם, אלא במוניטין חדש שנצמח – שהרי מדובר בנכס לא מזוהה.

מבחינה תיאורטית מועד ביצוע הערכת השווי לא צריך להשפיע על ההערכה, ולכן השאלה המרכזית היא עד כמה המידע שהתקבל לאחר תאריך המאזן היה בר ידיעה במועד שבו מתבצע החישוב. ברמה המעשית, נטל ההוכחה שנצרכים לו כדי לטעון כי מדובר באירועים שלא היו בני צפייה אינו פשוט, ולכן בדרך כלל המידע לאחר תאריך המאזן נלקח בחשבון בהערכות השווי, להוציא אירועים מזוהים שניתן להפריד באופן ברור, כמו שריפה לאחר תאריך המאזן.

במקרה של קופות הגמל, הרי שגם אם נוסח התקנות שאושר היה מפתיע ומחמיר אפילו מעמדת האוצר, הרי שמדובר בהליך חקיקה שהחל עוד ב-2011. גם במקרה של ספקי האינטרנט, ועד כמה שהמבצע של HOT שהחל בפברואר הוא אגרסיבי ומפתיע, קשה לטעון שתחרות חריפה בענף היתה בלתי ניתנת לצפייה בתום 2011, בין היתר לאור העובדה שכניסתה של HOT היתה ידועה. בשני המקרים ייתכן כי מבחינה תיאורטית יהיה ניתן למתן את ירידות התעריף אם מצליחים להתגבר על הקשיים היישומיים הגלומים בכך.

בהקשר זה, ניתן לציין את ההודעה של פרטנר – שהכירה בעת רכישת סמייל 012 במוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים בסך של כ-500 מיליון שקל וכ-400 מיליון שקל בהתאמה – שהיא בוחנת את ההשלכות של ההתפתחויות בשוק ספקי האינטרנט והשפעתן על הדו”חות.

מנגד, סלקום, שרכשה את נטוויז’ן מבעלי השליטה תמורת 1.6 מיליארד שקל בתום אוגוסט 2011, לא הכירה בדו”חות הכספיים שפירסמה אתמול בירידת ערך מוניטין כלשהי בגין ההתפתחויות האחרונות. כתוצאה מרכישה נטוויז’ן נוצרו לסלקום שני נכסים בלתי מוחשיים משמעותיים: מוניטין של כ-753 מיליון שקל וקשרי לקוחות של כ-277 מיליון שקל.

סלקום מדווחת כי מבדיקה שביצעה, הסכום בר ההשבה של נטוויז’ן לתום 2011 עולה על ערכו בספרים בכ-7 מיליון שקל. חשוב להדגיש, כי סלקום נדרשת לבצע את בדיקת ירידת הערך של המוניטין ברמת נטוויז’ן ולא ברמה רחבה יותר, גם אם המוניטין הנ”ל מתייחס בעיקר לסינרגיה הצפויה, מאחר שנטוויז’ן מהווה מבחינתה מגזר פעילות בפני עצמו. לצורך המחשת הרגישות של הערכת השווי די לציין כי סלקום השתמשה לצורך הבדיקה בשיעור צמיחה לטווח ארוך של 1.5%, וכי די בירידה לשיעור של 1.4% כדי להביא לשוויון בין הסכום בר ההשבה לערך בספרים.

הודעה על 10% מהתעריף

דוגמה מעניינת להתייחסות למידע שהתקבל לאחר תאריך המאזן ניתן לראות בסאנפלוואר, שמחזיקה בין השאר מתקנים פוטו-וולטאיים בספרד, אף שמדובר ברכוש קבוע ולא במוניטין. בעקבות תהליך בדיקה שהחל בשלהי 2010, הודיעה בתחילת מאי 2011 הוועדה הלאומית לאנרגיה בספרד על השהיה של תשלום התעריף המיוחד בגין החשמל המשולם לפרויקט אולמדה. מדובר בהחלטה משמעותית ביותר: בעקבותיה התמורה שלה היה זכאי הפרויקט בגין החשמל שיוצר היתה בגובה מחיר החשמל בשוק – כ-10% מהתעריף המיוחד.

בעקבות ההודעה הכירה סאנפלוואר ברבעון הראשון של 2011 בהפסד בשל הפרשה לירידת ערך שהסתכם, לפי חלקה, בכ-16 מיליון שקל. זאת כנראה מאחר שהבדיקה החלה לפני תום הרבעון הראשון. הסיפור המעניין הוא שבתום יולי 2011 התקבלה הודעה המבטלת את השהיית התעריף המיוחד. היות שההודעה התקבלה לאחר תאריך המאזן של הרבעון השני, הבחינה מחדש של הסכום בר ההשבה התבצעה רק במסגרת דו”חות הרבעון השלישי, אז רשמה סאנפלוואר רווח מביטול ההפרשה. ניתן לנמק את הדחייה לרבעון השלישי בכך שהסימנים המחייבים עדכון ההפרשה לירידת הערך נוצרו ברבעון זה וכי להבדיל ממוניטין קיימת דרישה לזהות סימנים חיוביים ליום המאזן שלא התחוללו עדיין בתום הרבעון השני.