ענף התקשורת מציג: קסמו של ה- IFRS

חברות תקשורת סובלות כידוע מירידת שווי מואצת של הציוד הטכני שלהן ללא קשר הכרחי לאורך נעשה שימוש בענף זה בכלל IFRSהחיים השימושיים שלו. מה שפחות ידוע הוא שבעת המעבר ל- חשבונאי אשר הצליח “להעלים” את ההפסד הנ”ל מהדוחות הכספיים. איך זה עובד? הכל מתחיל מאפשר להשתמש בשווי ההוגן של רכוש קבוע ליום המעבר כעלות הנחשבת שלו IFRSבזה שה- ) במקום בעלות הרשומה לפי הכללים הישנים. הקסם עובד מאד פשוט – הקטנת ערכו deemed cost (של הרכוש הקבוע בספרים תוביל להקטנת הוצאות הפחת בעתיד ומכאן לגידול ברווח התפעולי ואף הגולמי.

דוגמה בולטת לכך אפשר למצוא בהוט אשר הקטינה את הערך של קבוצת ציוד הקצה שלה ליום שנים, 6-7 מיליון ₪. אם נניח כי הציוד הנ”ל מופחת בממוצע על פני 146) ב- 2007 בינואר 1המעבר ( מיליון ש”ח לכל שנה. לצורך ההמחשה, מדובר 22נמצא כי מדובר בהקטנת הוצאות הפחת של כ- בנטרול סכום זה ! 2007 בהשפעה של יותר ממחצית מהרווח לפני מס של הוט לשנת
כבר IFRSאך הוט לא המציאה את הקסם. “בזק” שהיתה אחת הסנוניות הראשונות לאמץ את ה- , הזמינה הערכת שווי ממומחה חיצוני ובעקבותיה הקטינה בדיעבד את הערך של קבוצת 2006 בשנת מיליארד שקל. כתוצאה מכך השיגה “סוכרייה” 1.7מיתוג תמסורת וכוח ליום המעבר שלה בכ- מיליון ₪. חישוב פשוט מלמד כי החיסכון 360 בדמות הקטנת הוצאות הפחת לשנת המעבר של כ- מהרווח 20% שנים בממוצע. כדי לקבל פרופורציות, מדובר ביותר מ- 5 בהוצאות הפחת מספיק לכ – אילולא השימוש בעלות הנחשבת. 2007לפני מס של בזק לשנת
אגב, החשיבה כי קיטון בעודפים יפגע בסיכויים לחלוקת דיבידנד בעתיד שגויה מיסודה. נהפוך הוא, חברות התקשורת הנ”ל נמצאות ביתרת עודפים אפסית או גירעונית כך שהפעולה הנ”ל דווקא מגדילה את סיכוי תשלום הדיבידנדים במסלול של רווחי השנתיים האחרונות. אם נוסיף לכך את win winהעובדה שמס הכנסה ממשיך להכיר בהוצאות פחת לפי הכללים הישנים הרי לכם “ .”situation
, שהרי ככלל הוראות מעבר הן טכניות מטבען וקשה למצוא בהן IFRSאין להיחפז ולהאשים כאן את ה- היגיון צרוף, מעבר לעצם ישימותן וליצירת אחידות בין כל המושפעים מהן. כך הדבר גם במקרה של אשר לא נכתב במיוחד עבור ישראל ומיועד ליישר קו עם כר נרחב של מדינות שחלקן IFRSהמעבר ל- יישמו בעבר כל מיני כללי חשבונאות מוזרים. מצד שני, אין גם להאשים את החברות הישראליות אשר פועלות באופן לגיטימי ומובן בהתאם לאינטרסים הדיווחים שלהן. אינטרסים אלו יכולים אף להוביל מתיר. IFRSלכך שהשימוש בשווי הוגן כעלות הנחשבת הוא סלקטיבי פר נכס, כפי שה-
15
יש להדגיש כי שימוש בשווי הוגן כעלות נחשבת נעשה גם אצל חברות מחוץ לענף התקשורת, אם כי מדובר בדרך כלל במקרים ספוראדיים ובכיוון הפוך של השפעה – גידול בערך הרכוש הקבוע. מיליון 400פז לדוגמה הגדילה באופן כזה את יתרת העודפים וההון העצמי שלה ליום המעבר במעל ₪ שמייצג מאות אחוזים מיתרת העודפים וכרבע מסך ההון העצמי שלה. דוגמה נוספת שממחישה היטב את מימדי ההשפעה, ניתן למצוא בחברת טקסטיל קטנה בשם ארגמן שהגדילה באותו אופן מיליון שקל (בניכוי מס) מה שהכפיל 73את הערך של המקרקעין במפעל ברומניה בסכום של כ- פעמים! יש לציין כי ארגמן נהנית מכל העולמות שהרי מדובר במקרקעין 4את הונה העצמי בכ- שבגינו לא תרשמנה בעתיד הוצאות פחת, כך שלא צפויה השפעה שלילית על הרווחים המדווחים ” כבר אמרנו? win win situation בעתיד. “
כל שנותר למשקיעים הוא לנסות להיות מתוחכמים יותר בקריאת הדוחות ולהכיר בעובדה שגם אם הזיכרון האנושי קצר הרי שהדי המעבר יורגשו היטב גם בדיווחים הכספיים של השנים הבאות.