העיתוי החשבונאי של המשבר

על אף שהיו ידועות בעת פרסומם, ירידות המחירים החדות של אוקטובר 2008 לא באו לידי ביטוי בדו”חות הרבעון השלישי של החברות, מאחר שאלה נדרשו לשקף את ערכם של הנכסים וההתחייבויות בתום הרבעון בלבד.

דוגמה שממחישה זאת היטב היא הערכת השווי למוניטין הקרנות של כלל פיננסים בתום הרבעון השלישי, שהביאה בחשבון תחזית לירידה של 5.21% בלבד בהיקף הנכסים המנוהלים ברבעון הרביעי, על אף שהיה ידוע כבר כי במהלך אוקטובר לבדו הסתכמה הירידה ב-8.6%.

באופן דומה, עליות הערך בבורסה מתחילת 2009 לא יכולות למנוע הכרה בירידות הערך בדו”חות האחרונים של 2008. השפעת המשבר מתנקזת, איפוא, לדו”חות הרבעון הרביעי – כלומר הדו”חות השנתיים שיופרסמו בחודש הקרוב. סנונית ראשונה לכך ניתן לראות באזהרת הרווח של בנק לאומי, שפורסמה אתמול והושפעה בין היתר מירידות ערך של נכסים סחירים, לרבות אלה שנמצאים בקופות הגמל של העובדים.

מנגד אנו צפויים לראות פחות ירידות ערך של השקעות המקנות “השפעה מהותית”, מאחר שבמקרה כזה כללי החשבונאות מאפשרים לבחון את ירידת הערך על בסיס הערכת השווי גם נוכח קיומו של מחיר שוק לא מחמיא. יש לציין כי בעקבות המשבר, א-סימטריה זו גרמה לחברות רבות לנסות להשיג “השפעה מהותית”, במטרה להתחמק משיניו האימתניות של מחיר השוק אל חוף המבטחים של שיטת השווי המאזני.

על היקף השלכות המשבר בעקבות א-סימטריה זו ניתן ללמוד מהמקרה של קרדן ישראל. החברה צפויה לרשום ברבעון הרביעי של 2008 הפסד של 225 מיליון שקל כתוצאה מהחלפת מניות של ג’י.טי.סי, שטופלו בשיטת השווי המאזני, במניות החברה האם – קרדן N.V – שמטופלות לפי מחירי שוק. זאת, על אף שמדובר בעסקה שבתכלית מתבצעת על פי שווי הוגן.

גזית גלוב, מנגד, עברה את המסלול ההפוך בהשקעתה ב-Atrium. החברה עברה ממחירי השוק לשיטת השווי המאזני, ורשמה כפועל יוצא רווח של 184 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2008 כתוצאה ממוניטין שלילי.

עם זאת, ועל אף ההבחנה הברורה בין התקופות החשבונאיות, לא כל המידע שמתקבל לאחר תאריך המאזן ועד לפרסום הדו”חות שייך לתקופה החשבונאית העוקבת: ייתכנו מקרים שבהם מידע זה דווקא שופך אור על מדידה של נכסים והתחייבויות שהיו כבר קיימים ביום המאזן; מכיוון שכך, כללי החשבונאות משתמשים בפער הזמן ל”שיפור עמדות”.

דוגמה למקרה כזה הוא הסכם הפשרה של כלל פיננסים עם אלי ארוך שהושג בתחילת פברואר 2009, אך צפוי להוביל את אי.די.בי לרישום רווח של כ-44 מיליון שקל כבר ב-2008 – כתוצאה מצמצום ההפרשה שהוכרה בעבר בעקבות פסק הבוררות.

עם זאת, בקבוצת אי.די.בי קיימת גם דוגמה הפוכה: הבונוס בגובה 2 מיליון שקל שקיבל לפני כשבוע מנכ”ל רשת שופרסל אפי רוזנהויז עבור 2008 לא נכלל בדו”חות השנתיים שפורסמו יומיים קודם לכן. להבדיל ממקרה אלי ארוך, התפישה כאן מתבססת על כך שביום המאזן לא היתה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת כלפי רוזנהויז, מה גם שלא נקבע סכומה עד למועד שבו פורסמו הדו”חות.