הפסד אשראי

ההפרש בין כל תזרימי המזומנים החוזיים שהישות זכאית להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהישות צופה לקבל (כלומר כל הפסדי מזומנים), מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי (או בשיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון אשראי עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי, שנרכשו או שנוצרו). ישות תאמוד את תזרימי המזומנים תוך הבאה בחשבון של כל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי (לדוגמה, אופציית פירעון מוקדם, אופציית הארכה, אופציית רכש ואופציות דומות) במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיננסי. תזרימי המזומנים שיובאו בחשבון יכללו תזרימי מזומנים מהמכירה של בטחונות מוחזקים או אמצעים אחרים לחיזוק אשראי שהם אינטגרליים לתנאים החוזיים. קיימת חזקה שאורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי ניתן לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים הנדירים שבהם אין זה אפשרי לאמוד באופן מהימן את אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי, הישות תשתמש ביתרת התקופה החוזית של המכשיר הפיננסי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן