מועד ההענקה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, המועד שבו הישות וצד אחר (כולל עובד) מסכימים להסדר תשלום מבוסס מניות, החל כאשר לישות ולצד שכנגד הבנה משותפת של תנאי ההסדר. במועד ההענקה הישות מעניקה לצד שכנגד זכות למזומן, נכסים אחרים, או מכשירים הוניים של הישות, ובלבד שיתקיימו התנאים המוגדרים להבשלה, אם יש כאלה. אם הסכמה כזו כפופה להליך אישור (לדוגמה, על ידי בעלי המניות), אזי מועד ההענקה הינו המועד בו הושג האישור.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן