עסקה עם בעל שליטה

בהתאם לחוק החברות, עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה ענין אישי; וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, אם הוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה – באשר להעסקתו בחברה;
עסקאות אלו טעונות אישורם של אלה בסדר הבא:
1. ועדת הביקורת;
2. הדירקטוריון;
3. האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א. לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן