פער הציפיות

מונח המבטא את הפער הקיים בין ציפיות משתמשי הדוחות הכספיים, המסתמכים על דיווחיו של רואה החשבון, באשר לתפקידיו של רואה החשבון, לבין תפקידיו של רואה החשבון כפי שנקבעו בתקני הביקורת בחוק ובפסיקה. בעוד שהציפיות מרואה החשבון הן שיערוך ויאשר את הדוחות הכספיים, יצהיר שהם נכונים לחלוטין, שאין טעויות, יתריע מפני כשלונות עסקיים ועוד, תפקידו בפועל של רואה החשבון לתת חוות דעת לפי תקני ביקורת ונהלי ביקורת מקובלים לפיה הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את כללי החשבונאות המקובלים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן