תנאי ביצוע

בהתייחס לתשלום מבוסס מניו, תנאי הבשלה שדורש:
א. מהצד שכנגד להשלים תקופה מוגדרת של שירות (כלומר תנאי שירות) דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת. וכן
ב. עמידה ביעד ביצוע מוגדר כאשר הצד שכנגד מספק את השירות הנדרש ב- א.
התקופה של השגת יעד הביצוע:
א. לא תמשך מעבר לתום תקופת השירות; וכן
ב. יכולה להתחיל לפני תקופת השירות בתנאי שמועד התחילה של יעד הביצוע אינו קודם לתחילת תקופת השירות באופן משמעותי. יעד ביצוע מוגדר ביחס ל8:
א. הפעילויות העצמיות של הישות או הפעילויות של ישות אחרת באותה קבוצה (כלומר, תנאי שאינו תנאי שוק); או
ב. המחיר (או השווי) של המכשירים ההוניים של הישות או המכשירים ההוניים של ישות אחרת באותה קבוצה (כולל מניות ואופציות למניות) (כלומר תנאי שוק).
יעד ביצוע עשוי להתייחס לביצוע של הישות בכללותה או לחלק כלשהו של הישות (או לחלק של הקבוצה), כגון מחלקה או עובד בודד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן