ביאורים

כוללים מידע בנוסף למידע שמוצג בדוח על המצב הכספי, בדוח (בדוחות) על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, בדוח על השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים. ביאורים מספקים תיאורים מילוליים ופירוטי משנה לפריטים שמוצגים באותם דוחות, ומידע לגבי פריטים שאינם כשירים להכרה באותם דוחות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן