עלויות עסקה

בהתייחס למדידת שווי הוגן, העלויות למכירה של נכס או להעברה של התחייבות בשוק העיקרי (או בשוק הכדאי ביותר) עבור הנכס או ההתחייבות שניתנים לייחוס במישרין למימוש של הנכס או להעברה של ההתחייבות ומקיימות את שני הקריטריונים הבאים:
א. הן תוצאה ישירה של העסקה והן חיוניות לעסקה.
ב. הן לא היו מתהוות על ידי הישות אם ההחלטה למכור את הנכס או להעביר את ההתחייבות לא היתה מתקבלת. ובהתייחס למכשירים פיננסיים, הן עלויות תוספתיות שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להנפקה או למימוש של נכס פיננסי או של תחייבות פיננסית. עלות תוספתית היא עלות שלא הייתה מתהווה אם הישות לא הייתה רוכשת, מנפיקה או ממשת את המכשיר הפיננסי.
עלויות תוספתיות שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להנפקה או למימוש של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית. עלות תוספתית היא עלות שלא הייתה מתהווה אם הישות לא הייתה רוכשת, מנפיקה או מממשת את המכשיר הפיננסי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן