תיקון 20 לחוק החברות

דן בנושא שכר הבכירים בחברות ציבוריות ובחברות שהנפיקו אגרות חוב לציבור. כולל שלושה שינויים עיקריים:
1. הקמת ועדת דירקטוריון שתדון בכל ענייני התגמול (ועדת תגמול).
2. קביעת מדיניות תגמול לכל חברה, שתתייחס לשיקולים ואמות מידה המפורטים בחוק שעיקרה בראייה ארוכת טווח הקושרת בין ביצועי נושא המשרה לשכרו.
3. התוויית הליך אישור מדיניות התגמול והליך אישור העסקאות הפרטניות עם נושאי משרה, באופן שמחייב להביא בחשבון את בעלי מניות המיעוט, בעיקר הציבור, טרם קבלת ההחלטה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן