ארכיון

IFRS 4

“תקן דיווח כספי בינלאומי 4 ‘חוזי ביטוח’ – התקן קובע את דרישות הדיווח הכספי לגבי חוזי ביטוח על ידי ישות

IFRS 17

תקן דיווח כספי בינלאומי 17 “חוזי ביטוח” – התקן החדש שעוסק בהיבטים החשבונאיים של חוזי ביטוח, במילים אחרות,  תקן זה מספק עקרונות

מודל SWOT

הוא אחד המודלים הנפוצים ביותר לניהול אסטרטגי של התאגיד ולבחינת יכולתו לייצר יתרון תחרותי בסביבה שבו הוא פועל. כדי להיעזר

IFRS 10

“תקן דיווח כספי בינלאומי 10 ‘דוחות כספיים מאוחדים’ –  ניתן לחלוקה לשני חלקים עיקריים: הראשון עוסק בקביעה האם בידיה של ישות

IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 ‘נכסים בלתי מוחשיים’ – קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים, שאינם מטופלים במפורש בתקן אחר, ודורש

IAS 34

תקן חשבונאות בינלאומי 34 ‘דיווח כספי לתקופות ביניים’ – התקן אינו קובע אילו ישויות נדרשות לפרסם דוחות ביניים, באיזה תדירות

IFRS 2

“תקן דיווח כספי בינלאומי 2 ‘תשלום מבוסס מניות’ – התקן מחייב ישויות מדווחות להכיר בדוחות הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניות, כולל