ארכיון

IAS 8

תקן חשבונאות בינלאומי 8 – מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות – התקן קובע את הקריטריונים לבחירה ושינוי של מדיניות

IAS 40

תקן חשבונאות בינלאומי 40 ‘נדל”ן להשקעה’ – קובע את הטיפול החשבונאי בנדל”ן להשקעה ואת דרישות הגילוי הקשורות. התפיסה של התקן

IAS 36

תקן חשבונאות בינלאומי 36 ‘ירידת ערך נכסים’ – התקן מתמקד בירידת ערכם של נכסי הייצור המשמשים את הישות המדווחת, כדוגמת

IAS 32

תקן חשבונאות בינלאומי 32 ‘מכשירים פיננסיים: הצגה’ – עוסק בעיקר בסוגיות הקשורות בשאלת ההגדרה וההבחנה שבין נכסים והתחייבויות פיננסיים ומכשירים פיננסיים

IAS 29

תקן חשבונאות בינלאומי 29 ‘דיווח כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות’ – התקן קובע הטיפול החשבונאי לגבי הדוחות הכספיים, של ישות כלשהי שמטבע

IFRS 16

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 “חכירות”.- התקן עוסק בטיפול החשבונאי בחכירות ומפרט את העקרונות ההכרה, המדידה, ההצגה והלגילוי הרלוונטים לחוזי חכירות.

IAS 34

תקן חשבונאות בינלאומי 34 ‘דיווח כספי לתקופות ביניים’ – התקן אינו קובע אילו ישויות נדרשות לפרסם דוחות ביניים, באיזה תדירות

IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 ‘נכסים בלתי מוחשיים’ – קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים, שאינם מטופלים במפורש בתקן אחר, ודורש

IAS 41

תקן חשבונאות בינלאומי 41 ‘חקלאות’ – קובע את הטיפול החשבונאי והגילויים המתייחסים לפעילות חקלאית. בתקן נקבע כי בסיס המדידה לנכסים ביולוגיים