ארכיון

תזרים מזומנים חופשי

מדד בחינת הביצועי החברה, המחושב כתזרים המזומנים שחברה מפיקה מפעילות שוטפת, בניכוי השקעות הון שנחשבות הכרחיות להמשך פעילותה. (Free cash

וורלדקום

חברת תקשורת מהגדולות בעולם, אשר סיווגה פעילויות תחזוקה כהשקעה בציוד תשתית כך שכ-40% מסך ההשקעות שלה בשנת 2001 היו בעצם

IFRS 8

\”תקן דיווח כספי בינלאומי 8 \’מגזרי פעילות\’. העיקרון המרכזי של התקן החדש הוא לספק גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך

IFRS 7

“תקן דיווח כספי בינלאומי 7 ‘מכשירים פיננסיים: גילויים’ – קובע את דרישות הגילוי בדוחות הכספיים בגין מכשירים פיננסיים. התקן מהווה

IAS 21

“תקן חשבונאות בינלאומי 21 ‘השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ’ – עוסק בקביעת מטבע הפעילות של ישות מדווחת, בתרגום

IAS 24

“תקן חשבונאות בינלאומי 24 ‘גילויים בהקשר לצד קשור’ – התקן כולל דרישות גילוי לגבי עסקאות הישות המדווחת עם צדדים קשורים.

IAS 20

“תקן חשבונאות בינלאומי 20 ‘הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי’ – תקן זה ייושם בטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים

IAS 28

תקן חשבונאות בינלאומי 28 ‘השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות’ – קובע את הטיפול החשבונאי לחברות כלולות, כמו כן, התקן מפרט

IAS 26

תקן חשבונאות בינלאומי 26 ‘הטיפול החשבונאי והדיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה’ – התקן מפרט עקרונות המדידה והגילוי

IAS 23

תקן חשבונאות בינלאומי 23 ‘עלויות אשראי’ – העיקרון המנחה את התקן הינו כי עלויות אשראי אשר קשורות לרכישה, להקמה או