ארכיון

IAS 27

תקן חשבונאות בינלאומי 27 ‘דוחות כספיים נפרדים’ – התקן כולל את ההוראות לגבי אופן הכנת דוחות כספיים נפרדים, מקום שבו

IAS 41

תקן חשבונאות בינלאומי 41 ‘חקלאות’ – קובע את הטיפול החשבונאי והגילויים המתייחסים לפעילות חקלאית. בתקן נקבע כי בסיס המדידה לנכסים ביולוגיים

IAS 36

תקן חשבונאות בינלאומי 36 ‘ירידת ערך נכסים’ – התקן מתמקד בירידת ערכם של נכסי הייצור המשמשים את הישות המדווחת, כדוגמת

IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 ‘נכסים בלתי מוחשיים’ – קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים, שאינם מטופלים במפורש בתקן אחר, ודורש

IAS 2

“תקן חשבונאות בינלאומי 2 ‘מלאי’ – התקן מגדיר אילו פריטים הינם בגדר מלאי וקובע כללי הכרה ומדידה של מלאי בדוחות

IAS 26

תקן חשבונאות בינלאומי 26 ‘הטיפול החשבונאי והדיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה’ – התקן מפרט עקרונות המדידה והגילוי

IAS 34

תקן חשבונאות בינלאומי 34 ‘דיווח כספי לתקופות ביניים’ – התקן אינו קובע אילו ישויות נדרשות לפרסם דוחות ביניים, באיזה תדירות

IAS 24

“תקן חשבונאות בינלאומי 24 ‘גילויים בהקשר לצד קשור’ – התקן כולל דרישות גילוי לגבי עסקאות הישות המדווחת עם צדדים קשורים.

IAS 23

תקן חשבונאות בינלאומי 23 ‘עלויות אשראי’ – העיקרון המנחה את התקן הינו כי עלויות אשראי אשר קשורות לרכישה, להקמה או

IAS 37

“תקן חשבונאות בינלאומי 37 ‘הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים’ – התקן מספק הוראות כוללות ומקיפות להכרה ולמדידה של הפרשות, התחייבויות