חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020 – תוכן עניינים

כרך א’ – מבוא וכללי, פריטים בדוח על המצב הכספי

מבוא וכללי
פרק אחת – מבוא לחשבונאות פיננסית
פרק שתיים – תקינה חשבונאית
פרק שלוש – מסגרת מושגית לדיווח כספי

פריטים בדוח על המצב הכספי
פרק ארבע – מלאי
פרק חמש – רכוש קבוע
פרק שש – נדל”ן להשקעה
פרק שבע – נכסים בלתי מוחשיים
פרק שמונה – עלויות אשראי
פרק תשע – מענקים ממשלתיים
פרק עשר – ירידת ערך נכסים
פרק אחת עשרה – הטבות עובד
פרק שתיים עשרה – הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

כרך ב’ – פריטים בדוח על הרווח או ההפסד, הצגה וגילוי

פריטים בדוח על הרווח או ההפסד
פרק שלוש עשרה – הכנסות מחוזים עם לקוחות
פרק ארבע עשרה – הכנסות מחוזים עם לקוחות בענף קבלני ביצוע
פרק חמש עשרה – הכנסות מחוזים עם לקוחות בענף יזמי נדל”ן
פרק שש עשרה – תשלום מבוסס מניות
פרק שבע עשרה – מסים על הכנסה
פרק שמונה עשרה – רווח למניה

הצגה וגילוי
פרק תשע עשרה – הצגת דוחות כספיים
פרק עשרים – גילוי בדבר עסקאות עם צדדים קשורים
פרק עשרים ואחת – דוח על תזרימי מזומנים
פרק עשרים ושתיים – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
פרק עשרים ושלוש – מגזרי פעילות

כרך ג’ – סוגיות הכרה ומדידה, חברות מוחזקות

סוגיות הכרה ומדידה
פרק עשרים וארבע – מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
פרק עשרים וחמש –  אירועים לאחר תקופת הדיווח
פרק עשרים ושש – דיווח כספי לתקופות ביניים
פרק עשרים ושבע – השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
פרק עשרים ושמונה – עסקאות בין ישות מדווחת לבין בעלי מניותיה
פרק עשרים ותשע – חכירות
פרק שלושים – הסדרי זיכיון למתן שירות

חברות מוחזקות
פרק שלושים ואחת – צירופי עסקים
פרק שלושים ושתיים – דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
פרק שלושים ושלוש – השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות
פרק שלושים וארבע – הסדרים משותפים

כרך ד’ – שווי הוגן, מכשירים פיננסיים

שווי הוגן
פרק שלושים וחמש – מדידת שווי הוגן

מכשירים פיננסיים
פרק שלושים ושש – מכשירים פיננסיים: הצגה
פרק שלושים ושבע – מכשירים פיננסיים: הכרה וסיווג
פרק שלושים ושמונה – מכשירים פיננסיים: מדידה
פרק שלושים ותשע – מכשירים פיננסיים: ירידת ערך
פרק ארבעים – מכשירים פיננסיים: גריעה
פרק ארבעים ואחת – חשבונאות גידור
פרק ארבעים ושתיים – מכשירים פיננסיים: גילוי