חשבונאות ביטוח חדשה: IFRS 17 – מבנה הספר

הספר כולל 596 עמודים‎.

הפרק הראשון עוסק ברקע לתקן וכולל תקציר מנהלים שמסביר וממחיש בפשטות את הלוגיקה של המודל החשבונאי החדש.

חלק ראשון – הגדרה וקיבוץ של חוזי ביטוח:

– פרק 2, מתמקד בהגדרה של חוזה ביטוח שבתקן, כמו גם בהוראות התחולה וההחרגות הרלוונטיות הקיימות במסגרת התקן;
– פרקים 3 ו-4, מתמקדים בשאלות הנוגעות ליחידת החשבון של החוזה הבודד (Unit of Account) – צירוף חוזי ביטוח ומנגד הפרדת רכיבים מחוזי ביטוח;
– פרק 5, מתמקד בהוראות הנוגעות לקביעת תיקים וקבוצות של חוזי ביטוח, שהן יחידת החשבון של מרווח השירות החוזי;


חלק שני – מודל המדידה הכללי:

– פרק 6, סוקר את ההוראות העיקריות של מודל המדידה הכללי;
– פרק 7, מתמקד בהוראות לאמידת תזרים המזומנים לקיום חוזה, שהוא הרכיב הכלכלי שבמסגרת מדידת התחייבויות הביטוח;
– פרק 8, מתמקד במדידת החוזה בעת ההכרה לראשונה, וחישוב מרווח השירות החוזי;
– פרק 9, מתמקד בהוראות למדידה עוקבת תחת מודל המדידה הכללי, לרבות הפחתת מרווח השירות החוזי, תיאום שלו, והוראות ההצגה הרלוונטיות;


חלק שלישי – גישות מותאמות למודל המדידה הכללי:

– פרק 10, מציג את גישת הקצאת הפרמיה – גישה פשוטה יותר, הניתנת ליישום לגבי חלק מחוזי הביטוח;
– בפרק 11, מתמקד בגישת העמלה המשתנה, שרלוונטית לטיפול חשבונאי בחוזי ביטוח בעלי מאפייני השתתפות ישירה (חוזים תלויי תשואה מסוימים);
– בפרק 12, סוקר את הסוגיות הנוגעות לטיפול בחוזי ביטוח משנה מוחזקים;


חלק רביעי – סוגיות מדידה:

פרק 13, מתייחס לסוגיות מדידה שונות הנוגעות ליישום התקן, כדוגמת העברות חוזי ביטוח וצירופי עסקים, ההשפעה של מטבע חוץ על חוזי ביטוח, תיקון וגריעה של חוזי ביטוח והטיפול בחוזי ביטוח בדוחות ביניים;

חלק חמישי – הצגה וגילוי:

– פרק 14, מתייחס להוראות הצגה רוחביות, לרבות מתכונת ההצגה של הדוחות הכספיים הראשיים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;
– פרק 15, סוקר בהרחבה את דרישות הגילוי של התקן, לרבות התייחסות לביאורים הרלוונטיים מתוך הדוחות הכספיים לדוגמה של רשות שוק ההון;

בנוסף, בסיפא של הספר נכלל נספח בעל מספר הרחבות רלוונטיות. בפרט, ריכזנו במסגרתו לנוחיות הקוראים את החלופות המרכזיות לבחירת מדיניות חשבונאית לפי התקן; כללנו סקירה על השפעת התקן הפוטנציאלית על מדדי ביצוע מרכזיים (KPI’s), וכן, הוספנו סקירה תמציתית על הוראות משטר כושר פירעון מבוסס סולבנסי II, אשר קיימות בינן לבין התקן נקודות השקה משמעותיות.