IFRS 9

“IFRS 9 – מכשירים פיננסיים”. הכרה ומדידה, התקן עוסק בין היתר באופן המדידה של מכשירים פיננסיים, בכללי הכרה וגריעה ובטיפול החשבונאי המיוחד בגידור.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן