ארכיון

מלכוד 16

התיקון לחוק החברות הוא חרב פיפיות חשבונאית של בעלי השליטה ההבחנה החשבונאית הבסיסית בין רישום הוצאה בדו”ח רווח והפסד בגין