מגזר פעילות

מגזר פעילות (operating segment) הוא רכיב של ישות:
א. אשר עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו הוצאות (כולל הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות עם רכיבים אחרים של אותה ישות),
ב. אשר התוצאות התפעוליות שלו נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הישות כדי לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכדי להעריך את ביצועי המגזר, וכן
ג. אשר קיים לגביו מידע כספי נפרד ניתן להשגה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן