מודל הערכה מחדש

מודל לפיו רכוש קבוע או נכס בלתי מוחשי, שניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן, יוצג לאחר ההכרה בסכום משוערך, שהוא שוויו ההוגן במועד ההערכה מחדש, בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו לאחר מכן. הערכות מחדש יבוצעו באופן סדיר מספיק, על מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי שווי הוגן בסוף תקופת הדיווח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן