ארכיון

XBRL

eXtensible Business Reporting Language – שפת דיווח אלקטרונית של נתונים כספיים, אשר מאפשרת הפצה יעילה של מידע עסקי ופיננסי ומהווה

לווה מגודר

הינו לווה שתזרים המזומנים שלו צפוי להספיק הן לתשלום הרבית השוטפת והן לפירעון קרן ההלוואה.

לווה פונזי

הינו לווה שנאלץ לגלגל את החוב (קרן וריבית) כל העת, משום שתזרים המזומנים השוטף שלו לא מספיק אפילו בכדי לשלם

IFRS 9

“IFRS 9 – מכשירים פיננסיים”. הכרה ומדידה, התקן עוסק בין היתר באופן המדידה של מכשירים פיננסיים, בכללי הכרה וגריעה ובטיפול

תשואת הדיבידנד

תשואת הדיבידנד היא שיעור תקבולי הדיבידנד במזומן שמקבל המשקיע במניה, יחסית למחיר המניה. הרציונל שמאחורי חישוב תשואת הדיבידנד, הוא שמנקודת

וורלדקום

חברת תקשורת מהגדולות בעולם, אשר סיווגה פעילויות תחזוקה כהשקעה בציוד תשתית כך שכ-40% מסך ההשקעות שלה בשנת 2001 היו בעצם

תזרים מזומנים חופשי

מדד בחינת הביצועי החברה, המחושב כתזרים המזומנים שחברה מפיקה מפעילות שוטפת, בניכוי השקעות הון שנחשבות הכרחיות להמשך פעילותה. (Free cash

לווה ספקולטיבי

הינו לווה שתזרים המזומנים הצפוי שלו מספיק אמנם לתשלום הרבית השוטפת, אך לא לפירעון הקרן. לווה זה מניח כי יוכל