מונחים

התחייבות תלויה

היא: א. מחויבות אפשרית, הנובעת מאירועי העבר, שקיומה יתברר רק אם יתרחשו, או לא יתרחשו, אירוע, או אירועים עתידיים, בלתי וודאיים שבחלקם אינם בשליטת הישות, או ב. מחויבות בהווה הנובעת מאירועי העבר אך אינה מוכרת היות ש: i. לא צפוי תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות, או ii. לא ניתן למדוד את סכום המחויבות במידה מספקת של מהימנות.

התקשרות איתנה

הסכם מחייב להחלפת כמות מוגדרת של משאבים לפי מחיר מוגדר במועד עתידי מוגדר (או במועדים עתידיים מוגדרים).

התקשרות איתנה

הסכם מחייב להחלפת כמות מוגדרת של משאבים לפי מחיר מוגדר במועד עתידי מוגדר או במועדים עתידיים מוגדרים.

התקשרות איתנה לרכישה

הסכם עם צד לא קשור, המחייב את שני הצדדים ובדרך כלל ניתן לאכיפה משפטית, אשר: א. מפרט את כל התנאים המשמעותיים, כולל המחיר והעיתוי של העסקאות, וכן ב. כולל תמריץ שלילי לאי-ביצוע שהוא גדול מספיק כדי לגרום לכך שהביצוע של ההסכם יהיה צפוי ברמה גבוהה.

התקשרות נמשכת בתמורה שונה

בהתאם לתקנות רשות ניירות ערך, אם נעשתה במהלך תקופות הדיווח הנכללות בדוחות או בתקופה שלאחר מכן המסתיימת במועד חתימת הדוחות הכספיים, התקשרות נמשכת בין תאגיד ובין בעל השליטה בו, המהווה המשך להתקשרות נמשכת קודמת אך בתמורה שונה, ייכלל בדוחות הכספיים ביאור ובו הפרטים האלה: 1. רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם, יתרת העודפים והרווח למניה, וסעיפים אחרים בדוח על הרווח הכולל, בין אם הוצג בדוח יחיד ובין אם הוצג בשני דוחות המציגים בנפרד רכיבי רווח או הפסד ורכיבי רווח כולל אחר הנוגעים לעניין, לכל אחת מתקופות הדיווח הנכללות בדוחות הכספיים, המשקפים את תוצאות פעילותו של התאגיד בהנחה שתנאי ההתקשרות הנמשכת הקודמת היו זהים לתנאי ההתקשרות הנמשכת (להלן - נתוני הפרופורמה); נתוני הפרופורמה יובאו לצד תוצאות הפעילות בפועל, כפי שהוצגו בדוחות הכספיים; 2. ההנחות שלפיהן נקבעו נתוני הפרופורמה.
פוסטים העוסקים ב-התקשרות נמשכת בתמורה שונה

התשואה על נכסי תוכנית

היא ריבית, דיבידנדים והכנסה אחרת שהושגה מנכסי התוכנית, ביחד עם רווחים או הפסדים שמומשו ושלא מומשו בגין נכסי תוכנית, בניכוי: א. עלויות כלשהן של ניהול נכסי תוכנית; וכן ב. מסים כלשהם שעומדים לתשלום על ידי התוכנית עצמה, שאינם מסים שנכללו בהנחות האקטואריות ששימשו כדי למדוד את הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת.