מונחים

מדידות מחדש של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת

כוללות: א. רווחים והפסדים אקטואריים; ב. התשואה על נכסי תוכנית, למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת; וכן ג. שינוי כלשהו בהשפעה של תקרת הנכס, למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת.

מדיניות חשבונאית

מכלול העקרונות, הבסיסים, המוסכמות, הכללים והפרקטיקות המסוימים, אשר מיושמים על ידי ישות, בהכנת דוחות כספיים ובהצגתם.
פוסטים העוסקים ב-מדיניות חשבונאית

מהותי

השמטות או הצגות מוטעות של פריטים הם מהותיים אם הם יכולים, יחד או כל אחד בנפרד, להשפיע על החלטות כלכליות שמשתמשים מקבלים על בסיס הדוחות הכספיים. מהותיות תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או ההצגה המוטעית בהתחשב במכלול הנסיבות. גודלו או מהותו של הפריט, או שילוב שלהם, עשויים להיות הגורם המכריע.
פוסטים העוסקים ב-מהותי

מהותיות

מידע הוא מהותי אם השמטתו או הצגתו באופן מטעה עלולה להשפיע על החלטות שהמשתמשים מקבלים, על בסיס המידע הכספי לגבי ישות מדווחת ספציפית. במילים אחרות, מהותיות היא היבט של רלוונטיות ספציפי לישות המבוסס על המהות או הגודל, או על שניהם יחד, של פריטים שאליהם המידע מתייחס בהקשר של דוח כספי אינדיבידואלי של ישות.


מובנות

סיווג, אפיון והצגה של מידע באופן ברור ותמציתי עושה אותו מובן. תופעות מסוימות מורכבות מטבען ולא ניתן לעשותן קלות להבנה. אי הכללת מידע לגבי תופעות אלה בדיווחים כספיים עשויה לעשות את המידע באותם דיווחים כספיים קל יותר להבנה. אולם, דיווחים אלה יהיו חלקיים ולכן יש להם פוטנציאל להיות מטעים. דיווחים כספיים מוכנים עבור משתמשים שהם בעלי ידע סביר בפעילויות עסקיות וכלכליות ואשר סוקרים ומנתחים את המידע בשקדנות. לעיתים, גם למשתמשים יודעי דבר ושקדנים יש צורך לבקש סיוע מיועץ כדי להבין מידע לגבי תופעות כלכליות מורכבות.

מודל SWOT

הוא אחד המודלים הנפוצים ביותר לניהול אסטרטגי של התאגיד ולבחינת יכולתו לייצר יתרון תחרותי בסביבה שבו הוא פועל. כדי להיעזר במודל עלינו למיין את המידע לפי ארבעת הממדים של המודל: חוזקות Strengths – גורמים חיוביים המשפיעים על התאגיד ונמצאים בשליטתו; חולשות Weaknesses – גורמים שליליים המשפיעים על התאגיד ונמצאים בשליטתו; הזדמנויות Opportunities – גורמים חיוביים המשפיעים על התאגיד ולא נמצאים בשליטתו; ואיומים Threats - גורמים שליליים המשפיעים על התאגיד ולא נמצאים בשליטתו.

מודל דיכוטומי

מודל שבו קיימות שתי אפשרויות (בינארי)

מודל העלות

מודל לפיו רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה או נכס בלתי מוחשי יוצג לאחר ההכרה בעלותו בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
פוסטים העוסקים ב-מודל העלות

מודל הערכה מחדש

מודל לפיו רכוש קבוע או נכס בלתי מוחשי, שניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן, יוצג לאחר ההכרה בסכום משוערך, שהוא שוויו ההוגן במועד ההערכה מחדש, בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו לאחר מכן. הערכות מחדש יבוצעו באופן סדיר מספיק, על מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי שווי הוגן בסוף תקופת הדיווח.