מונחים

מענק מדען

תמיכה כספית של המדינה בפעילויות של מחקר ופיתוח.

מענקים המתייחסים להכנסה

מענקים ממשלתיים שאינם מענקים המתייחסים לנכסים.

מענקים המתייחסים לנכסים

מענקים ממשלתיים שהתנאי העיקרי שלהם הוא שישות שכשירה לקבלם תקנה, תקים או תרכוש בדרך אחרת נכסים לזמן ארוך. יתכן שיצורפו גם תנאי משנה, המגבילים את הסוג או את המיקום של הנכסים או את התקופות שבמהלכן יש לרכוש או להחזיק את הנכסים.

מענקים ממשלתיים

סיוע של הממשלה בצורה של העברות של משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד לתנאים מסוימים המתייחסים לפעילויות התפעוליות של הישות. הם אינם כוללים אותן צורות של הסיוע הממשלתי שלא ניתן לייחס להן ערך באופן סביר ועסקאות עם הממשלה שלא ניתן להבדיל ביניהן לבין עסקאות מסחר רגילות של הישות.

מפעל מאושר

מפעל הזוכה לסיוע ממשרד הכלכלה תחת חוק לעידוד השקעות הון. במסגרת הסיוע נהנה המפעל מהטבות בדמות מענקים, פחת מואץ ושיעורי מס נמוכים.
פוסטים העוסקים ב-מפעל מאושר


מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

בהתייחס למגזרי פעילות, תפקיד ולא בהכרח מנהל עם תואר ספציפי. תפקיד זה הוא להקצות משאבים למגזרי הפעילות של ישות ולהעריך את הביצועים שלהם. לעתים קרובות, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של ישות הוא מנהל העסקים הראשי או מנהלה התפעולי הראשי, אבל, לדוגמה הוא עשוי להיות קבוצה של דירקטורים ביצועיים או אחרים.

מקרה הביטוח

אירוע עתידי לא ודאי שמכוסה על ידי חוזה ביטוח ויוצר סיכון ביטוחי.

מרווח שירות חוזי

רכיב מהערך בספרים של הנכס או של ההתחייבות של קבוצה של חוזי ביטוח המייצג את הרווח שטרם מומש, שבו תכיר הישות, ככל שהיא מספקת שירותים בהתאם לחוזי ביטוח בקבוצה.

מרכיב מובטח

מחויבות לשלם הטבות מובטחות, הכלולה בחוזה שכולל מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת.