מונחים

סולבנסי 2

דירקטיבה אירופית ("Solvency II") - אשר נועדה להבטיח את כושר הפירעון של חברות הביטוח ולתמוך בשוק יעיל וגמיש. מטרתה לחייב את חברות ביטוח להחזיק ברמת הון אחידה ולעמוד בדרישות כמותיות ואיכותיות. בהתאם להנחיה שפרסמה רשות שוק ההון, המבוססת על הדירקטיבה סולבנסי 2,מתבצע חישוב של המאזן הכלכלי באמצעות הערכת שווי של הנכסים וההתחייבויות של חברת ביטוח. חישוב ההון הנדרש מבוסס על הערכת ההפסד שייגרם לחברה בתרחישים שונים, המוכתבים על ידי הרגולציה ומתייחסים לסיכונים שאליהם חשופה החברה — למשל סיכוני שוק, ביטוח ואשראי. חברות ביטוח נדרשות לעמוד ביחס כושר פירעון החדש החל מהדוחות השנתיים של 2016.

סיוע ממשלתי

פעולה של הממשלה שתוכננה כדי לספק הטבה כלכלית ספציפית לישות או למגוון של ישויות שכשירות לפי קריטריונים מסוימים. סיוע ממשלתי, למטרת תקן זה, אינו כולל הטבות שמסופקות בעקיפין בלבד באמצעות פעולה שמשפיעה על תנאי מסחר כלליים, כמו הספקת תשתית באזורי פיתוח או הצבת מגבלות מסחר על מתחרים.

סיכון אי ביצוע

הסיכון שישות לא תסדיר מחויבות. סיכון אי ביצוע כולל את סיכון האשראי העצמי של הישות, אך לא מוגבל לסיכון זה.


סיכון ביטוח

סיכון, מלבד סיכון פיננסי, המועבר מהמחזיק בחוזה למנפיק.

סיכון ביטוחי

סיכון, שאינו סיכון פיננסי, המועבר מהמחזיק בחוזה למנפיק.

סיכון מוסרי (Moral Hazard)

הוא מצב בו פרט או ארגון אשר איננו נושא באחריות לסיכון אליו הוא חשוף, עלול להגביר את מידת חשיפתו לאותו סיכון, במידה וכתוצאה מכך הוא נהנה מרווחה או תועלת גבוהים יותר. קיומו של סיכון מוסרי מביא לעיוות בהקצאת משאבים ולתימחור יתר של שירותים, כתוצאה ממידע א-סימטרי.

סיכון מחיר אחר

הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק (שאינם נובעים מסיכון שיעור ריבית או מסיכון מטבע) בין אם שינויים אלה נגרמו על ידי גורמים ספציפיים למכשיר הפיננסי הספציפי או למנפיק שלו ובין אם על ידי גורמים המשפיעים על כל המכשירים הפיננסיים הדומים שנסחרים בשוק.

סיכון מטבע

הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

סיכון נזילות

הסיכון שישות תיתקל בקושי לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות, אשר מסולקות על ידי מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר.