מונחים

רווח (הפסד) גולמי

סיכום ביניים בדוח על רווח או הפסד. הכנסות ממכירות ושירותים בניכוי עלות המכר והשירותים.

רווח או הפסד

סך הכל ההכנסה פחות ההוצאות, למעט רכיבים של רווח כולל אחר.

רווח או הפסד מירידת ערך

"רווחים או הפסדים המוכרים ברווח או הפסד בהתאם לסעיף 5.5.8 ל- 9 IFRS ואשר נובעים מיישום דרישות ירידת ערך בתת-פרק 5.5 ל-IFRS 9."

רווח או הפסד מתיקון

הסכום הנובע מתיאום הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי על מנת לשקף את תזרימי המזומנים החוזיים שנקבעו מחדש במשא ומתן או שתוקנו. הישות מחשבת מחדש את הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי כערך הנוכחי של תשלומי המזומנים העתידיים שנאמדו או תקבולי המזומנים העתידיים שנאמדו במהלך אורך החיים החזוי של הנכס הפיננסי שבוצע לגביו משא ומתן מחדש או שתוקן, אשר מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי (או שיעור הריבית האפקטיבי המקורי מותאם לסיכון האשראי עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי, שנרכשו או שנוצרו) או, כאשר מתאים, שיעור הריבית האפקטיבי המעודכן המחושב בהתאם לסעיף 6.5.10 ל-9 IFRS. בעת אמידת תזרימי המזומנים החזויים של נכס פיננסי, ישות תביא בחשבון את כל התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי (לדוגמה, אופציית פירעון מוקדם, אופציות רכש ואופציות דומות), אך לא תביא בחשבון הפסדי אשראי חזויים, אלא אם כן הנכס הפיננסי הוא נכס פיננסי פגום עקב סיכון אשראי, שנרכש או שנוצר, ובמקרה כזה ישות תביא בחשבון גם את הפסדי האשראי החזויים הראשוניים אשר הובאו בחשבון בעת חישוב שיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון האשראי.

רווח בסיסי למניה

יחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה האם (המונה), בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור (המכנה) במהלך התקופה. מטרתו, לספק מידה של הזכויות של כל מניה רגילה של החברה האם בביצועי הישות במהלך תקופת הדיווח.
פוסטים העוסקים ב-רווח בסיסי למניה

רווח חשבונאי

בהתייחס למסים על הכנסה, רווח או הפסד לתקופה לפני ניכוי הוצאת מסים.

רווח כולל אחר

מורכב מפריטי הכנסות והוצאות (כולל תיאומים בגין סיווג מחדש) שאינם מוכרים ברווח או הפסד, בהתאם לטיפול שנדרש או מותר בתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים.
פוסטים העוסקים ב-רווח כולל אחר


רווח מדולל למניה

לצורך חישוב הרווח המדולל למניה, ישות תתאם את הרווח או את ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה האם, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות. מטרתו עקבית לזאת של הרווח הבסיסי למניה - לספק מידה של הזכויות של כל מניה רגילה בביצועי הישות - בהתחשב בהשפעת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הקיימות במחזור במהלך התקופה.

רווח תפעולי

סיכום ביניים בדוח על רווח או הפסד. ההכנסות וההוצאות לפני מימון ולפני מס.
פוסטים העוסקים ב-רווח תפעולי