מונחים

IASB

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. ארגון ללא כוונות רווח, אשר הוקם לשם שמירה על האינטרס הציבורי בדרך של פיתוח מערכת אחת של כללים חשבונאיים איכותיים, מובנים, ניתנים לאכיפה ומקובלים בעולם - תקני ה- IFRS - ולקדמם בעולם. (International Accounting Standards Board).
פוסטים העוסקים ב-IASB

ICO

אירוע גיוס של חברת סטארט-אפ באמצעות מטבע דיגיטלי לא מבוזר אשר מכונה Token או אסימון. התקבולים אותן מקבלת החברה באמצעות ההנפקה משמשים אותה לפיתוח טכנולוגיה או פרויקט מסוים. המשקיעים מקבלים את אסימוני החברה, אשר הזכות המקובלת המובנית בהם היא הזכות לשירותים שהחברה תייצר בעתיד ככל שהפיתוח שלה יצליח. ב-ICO אין תשקיף מכיוון שלא מדובר, לפחות לעת עתה, בהנפקת ני"ע, אך יש מסמך לבן (White paper) שבו החברה מסבירה בכלליות על עקרונותיה ועל האסטרטגיה שלה.


IFRIC

 הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי. (IFRS Interpretations Committee).

IFRIC 1

פרשנות מספר 1 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום, ובהתחייבויות דומות'.

IFRIC 10

פרשנות מספר 10 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'דיווח כספי לתקופת ביניים וירידת ערך'.


IFRIC 13

פרשנות מספר 13 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'תוכניות נאמנות לקוחות'.

IFRIC 14

פרשנות מספר 14 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'תקן חשבונאות בינלאומי 19 - המגבלה על נכס הטבה מוגדרת, דרישות הפקדה מינימלית ויחסי הגומלין ביניהן'.

IFRIC 15

פרשנות מספר 15 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 'הסכמים להקמת מבנים'.