מונחים

אנשי מפתח בהנהלה

האנשים שיש להם סמכות ואחריות לתכנון פעילויות הישות, להכוונתן ולשליטה עליהן, במישרין או בעקיפין, לרבות דירקטור כלשהו (פעיל או לא פעיל) של ישות זו.

אסיף

ההפרדה של תוצרת מנכס ביולוגי או ההפסקה של תהליכי החיים של נכס ביולוגי.

אפקטיביות גידור

המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר, שניתן לייחס לסיכון המגודר, מקוזזים על ידי שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר המגדר.

אקספון

חברה ישראלית אשר הוקמה ב 2004 המספקת שירותי תקשורת סלולרית, טלפוניה בינלאומית, ושירותי אינטרנט. החברה היא חלק מקבוצת החברות של איש העסקים הישראלי, חזי בצלאל.