שינוי מדיניות חשבונאית

מצב בו חברה משנה את מדיניותה החשבונאית שננקטה. מצב זה אפשרי רק אם השינוי:
א. נדרש בתקן דיווח כספי בינלאומי, או
ב. מתבטא בדוחות כספיים, המספקים מידע מהימן ויותר רלוונטי, לגבי ההשפעות של עסקאות, אירועים או מצבים אחרים על המצב הכספי, הביצועים הכספיים או תזרימי המזומנים של הישות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן