IAS 16

“תקן חשבונאות בינלאומי 16 ‘רכוש קבוע’ – הוא התקן העיקרי שעוסק בטיפול החשבונאי ברכוש קבוע. התקן קובע את כללי ההכרה והמדידה הראשונית, המדידה לאחר ההכרה הראשונית, הגריעה של פריט רכוש קבוע ודרישות הגילוי. התקן מאפשר בחירה של מדיניות חשבונאית בין שתי שיטות מדידה לאחר ההכרה הראשונית ברכוש הקבוע: שיטת העלות או שיטת הערכה מחדש, כאשר יש ליישם את אותה מדיניות חשבונאית לגבי כל הפריטים בקבוצה של רכוש קבוע. עם זאת, התקן אינו דורש ליישם את אותה מדיניות חשבונאית לגבי כל קבוצות הרכוש הקבוע.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן