IAS 19

“תקן חשבונאות בינלאומי 19 ‘הטבות עובד’ – התקן חל, אפוא, על כלל ההטבות הניתנות לעובד בתמורה לשירותיו, להוציא הטבות מבוססות מניות אשר מטופלות בתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 2, ואינו מוגבל לפנסיות ולהטבות אחרות לאחר פרישה. התקן קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות הניתנות לעובדים ואת הגילוי הנדרש בגינן בדוחות הכספיים של כל הישויות המדווחות המעסיקות עובדים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן