IAS 32

תקן חשבונאות בינלאומי 32 ‘מכשירים פיננסיים: הצגה’ – עוסק בעיקר בסוגיות הקשורות בשאלת ההגדרה וההבחנה שבין נכסים והתחייבויות פיננסיים ומכשירים פיננסיים הוניים, ובהשלכות הנלוות של הבחנה זו על אופן ההצגה של רכיבים שונים בדוחות הכספיים הקשורים למכשירים הוניים שהונפקו, כגון דיבידנד לשלם.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן