ארכיון

כך תשפר הון חוזר

סיווג נכסים המיועדים למכירה הפך לשכיח בחברות נדל”ן בהתאם ל-IFRS נכסים שמטבעם הם נכסים ארוכי טווח, כמו רכוש קבוע, מסווגים

ההכרה בהפסדי המטבע נדחתה

ירידת שער החליפין של הדולר במחצית הראשונה של השנה הסבה לחברות הישראליות הפסדי מטבע כבדים בגין השקעותיהן בחברות מוחזקות דולריות.