IAS 2

“תקן חשבונאות בינלאומי 2 ‘מלאי’ – התקן מגדיר אילו פריטים הינם בגדר מלאי וקובע כללי הכרה ומדידה של מלאי בדוחות הכספיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן