IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 ‘נכסים בלתי מוחשיים’ – קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים, שאינם מטופלים במפורש בתקן אחר, ודורש להכיר בנכס בלתי מוחשי, אשר מקיים את ההגדרה אם צפוי (probable) שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שניתן ליחסן לנכס יזרמו אל הישות המדווחת; וכן, העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן. כמו כן, התקן קובע הוראות מדידה ומחייב מתן גילויים מוגדרים אודות נכסים בלתי מוחשיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן