IAS 36

תקן חשבונאות בינלאומי 36 ‘ירידת ערך נכסים’ – התקן מתמקד בירידת ערכם של נכסי הייצור המשמשים את הישות המדווחת, כדוגמת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, כולל מוניטין וכן השקעה במניות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. נכסים אלה מהווים משאבים חיוניים ביותר המאפשרים את קיומה ופעילותה של הישות המדווחת ואף מסייעים בהשגת מטרותיה. כאשר ערכם של נכסים אלה נפגם, הדבר עשוי להשפיע על יכולתה של הישות המדווחת בהשגת מטרותיה. בהתאם לכך, על מנת להציג תמונת מצב המשקפת באופן נאות את מצבה הכלכלי, הפיננסי והעסקי, יש לתת לכך ביטוי בדוחות הכספיים של הישות המדווחת. כמו כן, התקן גם מפרט מתי על הישות לבטל הפסד מירידת ערך וקובע גילויים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן