IFRS 14

“תקן דיווח כספי בינלאומי 14 ‘חשבונות פיקוח נדחים’ – התקן מתיר כחלופה את המשך יישום כללי החשבונאות הקודמים לגבי נכסי והתחייבויות פיקוח, ערב המעבר של חברות בפיקוח ליישום של IFRS מלא. מדובר בתקן ביניים, מוגבל בתחולתו, הרי הוא ישים לחברות בפיקוח שעדיין לא אימצו IFRS באופן מלא, ואינו חל על חברות בפיקוח שכבר מיישמות את ה–IFRS.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן