נגזר משובץ

רכיב של מכשיר מעורב (משולב) הכולל גם חוזה מארח לא-נגזר – כשהתוצאה היא שחלק מתזרימי המזומנים של המכשיר המשולב משתנים באופן דומה לתזרימי המזומנים של נגזר נפרד. נגזר משובץ גורם לחלק מתזרימי המזומנים או כולם, שאילולא כן היו נדרשים לפי החוזה, להשתנות בהתאם לשיעור ריבית מוגדר, למחיר של מכשיר פיננסי מוגדר, למחיר סחורת יסוד מוגדר, לשער חליפין של מטבע חוץ מוגדר, למדד מחירים או שיעורים מוגדר, לדירוג אשראי מוגדר או למדד אשראי מוגדר, או למשתנה מוגדר אחר בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי, המשתנה אינו ספציפי לצד לחוזה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן