IAS 39

תקן חשבונאות בינלאומי 39 ‘מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה’ – התקן קבע כללי ההכרה, מדידה, גריעה וחשבונאות גידור של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. החל מ 1 בינואר, 2018 תקן דיווח כספי בינלאומי 9 – מכשירים פיננסיים (IFRS 9)  מחליף, עם יישומו לראשונה, את הוראות התקן IAS 39.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן