IFRS 4

“תקן דיווח כספי בינלאומי 4 ‘חוזי ביטוח’ – התקן קובע את דרישות הדיווח הכספי לגבי חוזי ביטוח על ידי ישות שמנפיקה חוזים כאלה (מבטח). כמו כן, התן מפרט הוראות גילוי בדוחות כספיים של מבטח הנובעים מחוזי ביטוח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן