DCF

מודל היוון תזרימי המזומנים – מודל הערכת שווי המתבצע בדרך של הוון תזרים המזומנים הצפוי בעתיד. ההיוון מתבצע תוך שימוש בשיעור היוון המשקף את מכלול הסיכונים בפעילות העסק כדי לבטא את תנודתיות תזרימי המזומנים העתידיים. שיעור ההיוון מחושב בדרך כלל לפי נוסחת (WACC) כממוצע משוקלל של מחיר ההון, שמייצג את שיעור התשואה שדורשים בעלי המניות, ושל מחיר החוב, שמייצג את שיעור הריבית על ההלוואות. מחיר ההון מורכב מריבית חסרת סיכון ומפרמיית הסיכון של החברה המוערכת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן