IFRS 15

\”תקן דיווח כספי בינלאומי 15 \’הכנסות מחוזים עם לקוחות\’ – מטפל בהכרה בהכנסות של כל סוגי הישויות המדווחות בכל הענפים. התקן חל על כל החוזים עם לקוחות, למעט חוזים עם לקוחות בתחולת תקנים אחרים, כגון חוזי חכירה, מכשירים פיננסיים וחוזי ביטוח.

בהתאם לעקרון הליבה של התקן, יש להכיר בהכנסות על מנת לתאר את ההעברה של סחורות או שירותים שהובטחו ללקוחות, בסכום שמשקף את התמורה שהישות המדווחת מצפה להיות זכאית לה עבור סחורות או שירותים אלה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן