התחייבות פיננסית

התחייבות פיננסית (financial liability) היא כל התחייבות שהיא:
א. מחויבות חוזית:
i. למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או
ii. להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים נחותים לישות; או
ב. חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא:
i. מכשיר לא נגזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או
ii. מכשיר נגזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או של נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות. לצורך כך, זכויות, אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם מכשירים הוניים אם הישות מציעה את הזכויות, את האופציות או את כתבי האופציה באופן יחסי לכל הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיריה ההוניים הלא נגזרים. בנוסף, לצורך מטרות אלה, מכשיריה ההוניים של הישות אינם כוללים מכשירים פיננסיים בני מכר המסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16א ו-16ב, מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16ג ו- 16ד, או מכשירים, שהם חוזים לקבלה עתידית או למסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות.
כחריג להגדרה זו, מכשיר אשר מקיים את ההגדרה של התחייבות פיננסית מסווג כמכשיר הוני אם יש לו את כל המאפיינים והוא מקיים את התנאים בסעיפים 16א ו-16ב או סעיפים 16ג ו-16ד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן