נכס פיננסי

נכסי פיננסי (financial asset) הוא כל נכס שהוא:
א. מזומן;
ב. מכשיר הוני של ישות אחרת;
ג. זכות חוזית:
i. לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או
ii. להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים עדיפים לישות; או
ד. חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא:
i. מכשיר לא נגזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת לקבל מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או
ii. מכשיר נגזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או של נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות. לצורך כך, מכשיריה ההוניים של הישות אינם כוללים מכשירים פיננסיים בני מכר המסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16א ו-16ב, מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16ג ו-16ד, או מכשירים שהם חוזים לקבלה עתידית או למסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן