ההבדלים המשמעותיים בין התקינות

IFRS כללי חשבונאות מקובלים בישראל הבדלים משמעותיים
IFRS 2  תשלום מבוסס מניות תקן חשבונאות מספר 24  אין הבדלים משמעותיים
IFRS 3 צירופי עסקים תקן חשבונאות מספר 20 (הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת)  ראו הרחבה
IFRS 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו תקן חשבונאות מספר 38  אין הבדלים משמעותיים
IFRS 7 מכשירים פיננסיים: גילויים תקן חשבונאות מספר 22  אין הבדלים משמעותיים
IFRS 9 מכשירים פיננסיים גילוי דעת 33, גילוי דעת 44

1.  לפי IFRS יש לסווג נכסים פיננסיים לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד, שווי הוגן דרך רווח כולל אחר או עלות מופחתת. הסיווג מבוסס על בחינת המודל העסקי של ההחזקה בנכסים (גביית תזרימי המזומנים, מכירת הנכסים או שילוב של השניים) וכן על הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד. לפי Israeli GAAP יש למדוד ניירות ערך סחירים לפי שווי שוק (השקעה שוטפת) או לפי מודל העלות (השקעת קבע), וזאת על בסיס כוונת ההנהלה באשר למשך ההחזקה בנכסים.
כמו כן, לפי התקינה הבינלאומית יש להפריד במקרים מסוימים נגזר משובץ מהחוזה המארח. לפי הפרקטיקה בישראל נגזר משובץ לא מופרד מהחוזה המארח.

2.  לפי IFRS, ביישום חשבונאות גידור המכשיר המגדר נמדד בשווי הוגן בכל מועד דיווח. בהתקיים תנאים מסוימים, השינויים בשווי ההוגן עשויים להיות מוכרים במועד מאוחר יותר.
לפי הפרקטיקה בישראל השינויים בשווי ההוגן של הפריט המגדר נדחים עד למועד שבו עסקת הבסיס מוכרת ברווח או הפסד.

IFRS 10 דוחות כספיים מאוחדים גילוי דעת 57,
תקן חשבונאות מספר 37 (ישויות השקעה)
 ראו הרחבה
IFRS 11 הסדרים משותפים גילוי דעת 57  ראו הרחבה
IFRS 12 גילוי של זכויות בישויות אחרות גילוי דעת 57, גילוי דעת 68  ראו הרחבה
IFRS 13 מדידת שווי הוגן קיימות הוראות ספציפיות בתקנים שונים כגון בתקן חשבונאות מספר 16 נדל”ן להשקעה אין הבדלים משמעותיים
IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות תקן חשבונאות מספר 25,

תקן חשבונאות מספר 2 (הקמת בניינים למכירה),

תקן חשבונאות מספר 4 (עבודות על פי חוזה ביצוע)

* טיוטת הצעה לתקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות

לפי IFRS לא קיימים ספים כמותיים לזיהוי חוזה ולהכרה בהכנסה של קבלן בונה.

לפי טיוטת ההצעה לתקן חשבונאות מספר 43 קיימים ספים כמותיים לזיהוי חוזה (15% מהתמורה שולמה) ולהכרה בהכנסה (25% שיעור השלמת הבניה) של קבלן בונה.

IFRS 16 חכירות לפי IFRS כל החכירות מוכרות במאזן החוכר, ובדוח רוו”ה שלו מוכרות הוצאות פחת ומימון.
לפי הפרקטיקה בישראל חכירות תפעוליות לא מוכרות במאזן, וכפועל יוצא בדוח רוו”ה של החוכר מוכרות הוצאות שכירות תפעוליות.
IAS 1 הצגת דוחות כספיים תקן חשבונאות מספר 34

1.  לפי IFRS יש לערוך דוחות כספיים על בסיס צבירה ללא חריגים. לפי Israeli GAAP, ישות מדווחת הפועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת דיווח על בסיס מזומן, רשאית לערוך את דוחותיה הכספיים על בסיס מזומן.

2.  לפי IFRS, לעניין סיווג התחייבות כשוטפת יש להתעלם מקבלת ארכה (Grace) מהמלווה לאחר מועד הדיווח לתיקון הפרת קובננט. לפי Israeli GAAP, כאשר לאחר מועד הדיווח התקבלה ארכה (Grace) מהמלווה, שמסתיימת לפחות שנה ממועד הדיווח, יש לסווג את ההתחייבות כלא שוטפת.

IAS 2 מלאי תקן חשבונאות מספר 26 אין הבדלים משמעותיים
IAS 7 דוחות תזרים מזומנים גילוי דעת 51 לפי IFRS יש לבחור מדיניות חשבונאית ולסווd תשלומי ריבית כפעילות שוטפת או כפעילות מימון (ותקבולי ריבית כפעילות שוטפת או כפעילות השקעה).
כמו כן, יש לבחור מדיניות חשבונאית ולסווג תשלומי דיבידנד כפעילות שוטפת או כפעילות מימון (ותקבולי דיבידנד כפעילות שוטפת או כפעילות השקעה).
לפי Israeli GAAP יש לסווג תשלומי ריבית כפעילות שוטפת, ותשלומי דיבידנד כפעילות מימון.
IAS 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות תקן חשבונאות מספר 35 לפי IFRS בהעדר הוראה ספציפית בתקנים יש לשקול הוראות בתקנים דומים, מסגרת מושגית ומקורות נוספים.
לפי Israeli GAAP, לפני בחינת הוראות בתקנים דומים, מסגרת מושגית ומקורות נוספים, יש ליישם פרקטיקה מקובלת. כמו כן, ניתן לשנות מדיניות חשבונאית ולעבור מפרקטיקה מקובלת לכלל בתקן בינלאומי עדכני.
IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח תקן חשבונאות מספר 7 אין הבדלים משמעותיים (ראו הבדל בעניין קבלת ארכה מהמלווה לאחר מועד הדיווח לתיקון הפרת קובננט, בסעיף המתייחס ל- 1 IAS לעיל).
IAS 12 מיסים על ההכנסה תקן חשבונאות מספר 19 אין הבדלים משמעותיים
IAS 16 רכוש קבוע תקן חשבונאות מספר 27 אין הבדלים משמעותיים
IAS 19 הטבות עובד תקן חשבונאות מספר 39

1.  לפי IFRS יש לטפל בתכנית להטבה מוגדרת לפי המודל האקטוארי. לפי Israeli GAAP יש לבחור מדיניות חשבונאית ולטפל בפיצויי פרישה לפי המודל האקטוארי או לפי מודל הסגירה.

2.  לפי IFRS יש להכיר במדידות מחדש ברווח כולל אחר.
לפי Israeli GAAP יש לבחור מדיניות חשבונאית ולהכיר במדידות מחדש ברווח כולל אחר או ברווח או הפסד.

IAS 20 מענקים ממשלתיים גילוי דעת 35

1. לפי IFRS, התקן חל על כל סוגי המענקים. לפי Israeli GAAP התקן חל על מענק לרכישת נכסים לא כספיים בלבד.

2. לפי IFRS, יש לבחור מדיניות חשבונאית להצגת המענק במאזן כהכנסה נדחית או כניכוי מעלות הנכס. לפי Israeli GAAP יש להציג את המענק במאזן כניכוי מעלות הנכס.

IAS 21 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ תקן חשבונאות מספר 13 אין הבדלים משמעותיים
IAS 24 גילויים בהקשר לצד קשור תקן חשבונאות מספר 41 אין הבדלים משמעותיים
IAS 27 דוחות כספיים נפרדים גילוי דעת 57  ראו הרחבה
IAS 28 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות גילוי דעת 68  ראו הרחבה
IAS 32 מכשירים פיננסיים : הצגה תקן חשבונאות מספר 22 לפי IFRS חוזים שיסולקו במכשירים ההוניים של הישות המדווחת עשויים להיות מסווגים כהתחייבות, כגון במקרה של סילוק במספר משתנה של מכשירים הוניים, או אופציה עם תוספת מימוש צמודה למדד.
לפי Israeli GAAP יש לסווג מכשירים אלו כהון עצמי.
IAS 36 ירידת ערך נכסים תקן חשבונאות מספר 15 אין הבדלים משמעותיים
IAS 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים תקן חשבונאות מספר 10 אין הבדלים משמעותיים
IAS 38 נכסים בלתי מוחשיים תקן חשבונאות מספר 30 אין הבדלים משמעותיים
IAS 40 נדל”ן להשקעה תקן חשבונאות מספר 16 אין הבדלים משמעותיים
IAS 41 חקלאות תקן חשבונאות מספר 42 לפי IFRS יש למדוד נכסים ביולוגיים לפי מודל השווי ההוגן.
לפי Israeli GAAP יש לבחור מדיניות חשבונאית ולמדוד נכסים ביולוגיים לפי מודל השווי ההוגן או לפי מודל העלות.
12 IFRIC הסדרי זיכיון למתן שירות תקן חשבונאות מספר 33 אין הבדלים משמעותיים