שיטת השווי המאזני

שיטה לטיפול חשבונאי, לפיה ההשקעה מוכרת לראשונה לפי העלות ומותאמת לאחר מכן, בגין שינוי, לאחר הרכישה, בחלקו של המשקיע בנכסים נטו של הישות המושקעת. הרווח או ההפסד של המשקיע כולל את חלקו של המשקיע ברווח או הפסד של הישות המושקעת והרווח הכולל האחר של המשקיע כולל את חלקו של המשקיע ברווח כולל אחר של הישות המושקעת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן